Skip to content

Rekrutacja

biaystok-4660146_1280

Rekrutacja do II LO w białymstoku – terminy, dokumenty i procedury

W artykule przedstawimy zasady rekrutacji do jednej z najlepszych szkół średnich w Białymstoku – II LO. Dowiedz się, jakie wymagania trzeba spełnić i co czeka na uczniów w tej renomowanej placówce edukacyjnej.

Nowa rekrutacja na II LO

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku rozpoczyna nabór nowych uczniów na rok szkolny 2021/2022! W szkole można zdobyć wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym w jednej z kilku specjalizacji: matematyczno-informatycznej, humanistycznej, biologiczno-chemicznej oraz językowej. Szkoła oferuje wysoki standard kształcenia, a jej absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych.

Aby zapisać się do II LO w Białymstoku, należy spełnić wymagania rekrutacyjne. Na pierwszym miejscu stawiana jest ocena z przedmiotów obowiązkowych (język polski i matematyka) uzyskana przez kandydata na zakończenie klasy VIII. Ponadto uwzględniane są również wyniki z przedmiotów dodatkowych – kandydaci mogą liczyć na punkty za języki obce czy informatykę. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata podejmowana jest przez dyrektora szkoły na podstawie ilości zgłoszeń i liczby dostępnych miejsc w danej specjalności.

Kiedy rozpoczyna się nabór

II liceum ogólnokształcące w Białymstoku to popularna szkoła ponadgimnazjalna, szczególnie ceniona przez ambitnych uczniów. Z racji swojego wysokiego poziomu nauczania oraz wyposażenia technologicznego, Liceum cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kandydatów na uczniów. Rekrutacja do II LO w Białymstoku rozpoczyna się zwykle w lutym i trwa do końca marca każdego roku szkolnego. Jest to okres intensywnej pracy dla rekruterów oraz przyszłych absolwentów gimnazjum, którzy muszą podjąć decyzję o dalszym kierunku nauki.

Kandydaci noszący się z zamiarem pójścia do II LO powinni być dobrze przygotowani do procesu rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności trzeba udać się do sekretariatu szkoły, aby odebrać dokumenty rejestracyjne i pomyślnie przejść etap formalności. W drugiej kolejności należy zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez liceum oraz sprawdzić terminy postępowania kwalifikacyjnego. Uczniowie składający podanie do II LO mają bowiem możliwość potwierdzenia swoich osiągnięć edukacyjnych poprzez prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego. Warto również pamiętać, że oprócz dobrego wyniku z egzaminu, decydującą rolę odgrywają również osiągnięcia sportowe oraz działalność pozalekcyjna w gimnazjum.

Jakie wymagania trzeba spełnić

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku to szkoła, która cieszy się uznaniem wśród uczniów oraz rodziców z powodu doskonałego poziomu nauczania i wystawnych osiągnięć uczniów. W celu kontynuacji swojego sukcesu naukowego, wymagania rekrutacyjne tej szkoły są niezwykle wysokie.

Aby dostać się do II LO w Białymstoku, każdy kandydat musi spełnić określone wymagania edukacyjne. Na przykład, uczeń musi posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum zawierające dobre oceny lub bardziej niż dobre wyniki końcowe z egzaminu ósmoklasisty. Ponadto ważna jest również odpowiednia liczba punktów zdobyta w procesie rekrutacji: examin Gimnazjalny dla przyszłych studentów lub konkurs przedmiotowy dla licealistów zmieniających swoje obecne miejsca nauki.

Planowane zmiany w programie nauczania

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku już niebawem wprowadzi wiele zmian w swoim programie nauczania. Jednym z najważniejszych kroków będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do nowoczesnych standardów i wymagań stawianych przed absolwentami szkół średnich przez rozwijający się rynek pracy.

W ramach planowanych zmian liceum zamierza wprowadzić nowe przedmioty oraz uaktualnić istniejące programy. W pierwszej kolejności przewidziano m. in. : kurs technologii informatycznych, zajęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości czy lekcje głównego języka obcego prowadzone w formie konwersacji. Dzięki temu uczniowie będą mieli znacznie większe możliwości rozwoju edukacyjnego oraz zdobędą unikalne umiejętności przydatne w życiu dorosłym.

Co warto wiedzieć przed zdaniem egzaminów

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku to jeden z najsłynniejszych i najbardziej wymagających szkół ponadgimnazjalnych w mieście, do którego uczęszczają uczniowie wybitnie zdolni. Szkoła oferuje trzy klasy o profilach: matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym oraz klasie humanistycznej. Rekrutacja odbywa się poprzez zdanie egzaminu wewnętrznego, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy kandydata oraz jego umiejętności analitycznych.

Przed przystąpieniem do egzaminów warto poznać specyfikę każdej z klas i przygotować się do nich odpowiednio wcześniej. W przypadku klasy matematyczno-fizycznej warto dobrze utrwalić sobie podstawowe zagadnienia matematyczne oraz zapoznać się z podstawami fizyki. Klasa biologiczno-chemiczna wymaga natomiast od kandydatów szerokiej wiedzy z dziedzin chemii i biologii. Natomiast klasa humanistyczna skupia się na języku polskim, historii i geografii, dlatego ważne jest pogłębienie tego rodzaju wiadomości przed podejściem do testów rekrutacyjnych.

Podsumowanie

Podsumowując proces rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku można powiedzieć, że jest on bardzo konkurencyjny. Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania oraz wiele dodatkowych aktywności pozalekcyjnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty i świadectwa szkolnego. Z uwagi na duże zainteresowanie tą placówką, przyjmowanie uczniów wiąże się z dużą rywalizacją. Jednakże wyuczone umiejętności i zdobyta wiedza umożliwiają przyszłym absolwentom osiągnięcie sukcesu zarówno w dalszej edukacji jak i w dorosłym życiu.

Rekrutacja do II LO w białymstoku – terminy, dokumenty i procedury – FAQ

Jak przebiega rekrutacja do II LO w Białymstoku?

Rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny system zgłoszeń. Uczeń powinien złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.rekrutacja.gov.pl).

Czym kieruje się szkoła podczas rekrutacji?

Szkoła kieruje się przede wszystkim wynikami egzaminu gimnazjalnego oraz ocenami ze świadectwa szkolnego. Ważne są również osiągnięcia ucznia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Czy potrzebna jest dodatkowa dokumentacja do wniosku o przyjęcie do szkoły?

Nie, nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja. Wszelkie ważne informacje dla komisji rekrutacyjnej są zawarte w systemie zgłoszeń elektronicznych.

Kiedy ogłaszane są wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji ogłaszane są przez Komisję Rekrutacyjną najpóźniej do 31 lipca każdego roku.

Czy można odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej odrzucenia aplikacji?

Tak, można złożyć odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora II LO w Białymstoku. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.